ΔΑΣΤΑ

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Τι είναι η ΔΑΣΤΑ

Βασικός ρόλος της ΔΑΣΤΑ είναι ο συντονισμός των επιμέρους πράξων: Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ), Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) αλλά και η διασύνδεση με άλλους πιστοποιημένους οργανισμούς . Για πρώτη φορά έχει προταθεί μια τέτοια συνέργεια μεταξύ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και φορέων Τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανισμών προώθησης της απασχόλησης. Η συνέργεια αυτή θα υλοποιηθεί με την συμμετοχή όλων σε ειδικές επιτροπές παρακολούθησης και συμβουλευτικής καθώς και σε κοινές δραστηριότητες και δράσεις.

Η ΔΑΣΤΑ έχει σαν σκοπό:

Να συνδέσει την αγορά εργασίας με το Ίδρυμα

Να παρακολουθήσει και να συντονίσει τις επιμέρους δράσεις: Γραφείου Διασύνδεσης, Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών, Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και προβαίνει σε Αξιολογήσεις της λειτουργίας των αλλά και σε βελτιωτικές προτάσεις

Να παρακολουθεί, συλλέγει και καταγράφει πληροφορίες που αφορούν στις παρασχεθείσες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους από όλες τις δράσεις μέσω ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα δεοντολογίας

Να παρέχει συνεχή Ενημέρωση μέσω του Δικτυακού Τόπου για το σύνολο των δραστηριοτήτων και των παρεμβάσεων της ΔΑΣΤΑ

Να δικτυώνεται με Φορείς και Οργανισμούς που σχετίζονται με την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα

Να προβαίνει σε δράσεις προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων

Να διοργανώνει διαγωνισμούς Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Ιδεών και Σχεδίων

Οι τελικοί αποδέκτες της ΔΑΣΤΑ είναι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστές, τελειόφοιτοι και απόφοιτοι, δίνοντάς τους, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.