ΔΑΣΤΑ

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΑΡΧΙΚΗ

Το Έργο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πάντειου Πανεπιστημίου υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

 «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 

 

 

Συγκεκριμένα, υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ λειτουργούν οι εξής υπηρεσίες:

 

• Γραφείο Διασύνδεσης

• Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

• Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας